صفحه اصلي > مديريت غذايي > شرح وظايف 
اطلاعیه

انجمن داروسازان
Recall
فرم ADR
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4244
 بازدید امروز : 131
 کل بازدید : 925254
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.1101
آب و هوا
شرح وظايف

 

 

اهم فعاليتهای مديريت نظارت بر مواد غذائی،آشاميدنی ،آرايشی و بهداشتی

 

فعاليت های اجرايی :

 1. نظارت بر اجرای قوانين ، مقررات و آئين نامه های مواد خوردنی ، آشاميدنی ، آرايشی و بهداشتی 

2. بازرسي ، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز توليد ، نگهداری ، بسته بندی مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم و اعمال روش های نوين کنترل  

3. کنترل و نمونه برداری از محموله های مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم در گمرک

4. نظارت بر اجرای GMPوGHPدر مراکز توليد ونگهداری مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم

5. معدوم نمودن و تغيير کاربری کالاهای غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم و معرفي واحدهای متخلف به کميسيون ماده 11 و مراجع قضايی .

 6. اجراي طرح PMS (کنترل و نمونه برداري محصولات در سطح عرضه)  

7. شرکت در کميته هماهنگی و برنامه ريزی طرح PMS . 

8. شرکت در عمليات معدوم سازی اقلام غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی قاچاق با حضور نماينده سازمان اموال تمليکي 

9. بازرسي های مشترک با اداره تعزيرات و سازمان بازرگانی استان جهت بررسی عرضه محصولات غذائي ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم

10. شناسايی واحدهای توليدی غيرمجاز واعمال ضوابط وقوانين در مورد آنها

11. نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعيين شده و رعايت مندرجات پروانه ساخت توسط توليد کنندگان مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم

12. معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع قضايی و پيگيری به منظور اجرای احکام صادره و همچنين نظارت بر انهدام فرآورده های غذائي ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم غير قابل مصرف

13. پيگيري پرونده های ارسالی به مراجع قضايی تا حصول نتيجه .

14. شرکت درکميته های کنترل ونظارت وشرکت درتهيه استانداردهای مربوط به روشهای ساخت وکنترل مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم 

5. مطالعه در مورد مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم مختلفی که مصرف آنها از طرف سازمانهای بهداشتی وبين المللی منع شده است

16. همکاری در تدوين استانداردها و ساير مقررات مربوط به مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم با ساير گروهها 

17. تهيه برنامه های لازم جهت ارتقاء امر کنترل و نظارت بر کار و آموزش کارکنان تحت سرپرستي 

18. تهيه گزارش و آمار فعاليتهای انجام شده 

19. انجام مأموريتهای اداری داخل و خارج از کشور و ساير امور در محدوده وظايف قانونی .

 صدور پروانه ها:

 1. بررسي مدارک و صدور ، اصلاح و تمديد پروانه های بهره برداری-ساخت- مسئول فنی واحدهاي توليد مواد آرايشی و بهداشتی

2. تشکيل کميته فنی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی

3. صدور گواهی بهداشتی برای صادرات مواد غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم

واردات و صادرات :

1. بررسي مدارک ، مشخصات کمی و کيفی کالا ، گواهی بهداشت و قابليت مصرف و..... (طبق استانداردهای بين المللی و ملی ) محموله های وارداتی و ساير مدارک مورد لزوم و اقدام در جهت رفع نواقص و تکميل و اعلام پاسخ و صدور مجوزهای ورود و يا ترخيص کالا .

2. نظارت و رسيدگی به مدارک ورود کالا و در صورت نياز اعزام کارشناس برای بررسی محموله هاي وارداتی در گمرکات و مبادی ورودی کالا و يا مراکز نگهداری ، سردخانه ها و انبارهاي مراکز توليدی و عرضه و مطابقت با مشخصات پروفرما و فاکتور ها و برچسب بسته بندي محموله ها و نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمايشگاه و پيگيری نتايج آزمايش و رسيدگی  و صدور مجوز مصرف کالا

3. شناسائي مواد اوليه و فرآيند شده وارداتی که بايستی ضابطه و استاندارد آنها تدوين ، اصلاح و يا تجديد نظر گردد

4.  شناسائي کالاهای غيرمجاز و محدود المصرف در کشورهای مختلف و عدم صدور مجوز بهداشتی براي ورود آنها 

5. جمع آوری اطلاعات و همکاری با وارد کنندگان ، مراکز دانشگاهی و پژوهشی ، بازرگانی و گمرکی در رابطه با ويژگيهای کمی و کيفی مواد اوليه و فرآيند شده مشمول قانون مواد خوراکی ، آرايشی و بهداشتی

6. نظارت و بازرسی از انبار و اطمينان از شرايط مناسب نگهداری کالاهای غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم

7. نظارت بر بر‌چسب گذاری کالاهاي غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم

8. بررسي موارد شکايات مطروحه از سوی شرکت در خصوص عرضه محصولات غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم قلبی 

9. معدوم نمودن کالاهای تاريخ گذشته، فاقد مجوز و . . . با توجه به نامه‌‌های ارسالی از مراجع ذيربط 1. کنترل بازار در خصوص عرضه محصولات کالاهای غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم داراي پروانه ساخت يا مجوز ورود 

 سطح عرضه:

1. کنترل بر‌چسب گذاری محصولات کالاهای غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم وارداتی 

2. جمع‌آوري و توقيف کالاهای کالاهای غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم قاچاق بدون پروانه و غير مجاز 

3. نمونه‌برداري از کالاهای غذائی ،آشاميدنی و آرايشی و بهداشتی و سموم سطح بازار و ارسال به آزمايشگاه جهت تطبيق با استانداردهای ملي 

 

 

English Site

چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧